การจ่ายค่านายหน้าในการรับฝากขายบ้าน

สิ่งสำคัญในการรับฝากขายบ้านผ่านนายหน้าก็คือ ต้องทำการเลือกนายหน้าหรือโบรกเกอร์เจ้าที่ไว้วางใจได้ มีความเป็นมืออาชีพมีประสบการณ์การทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์มาเป็นอย่างดี สามารถให้คำปรึกษา คำแนะนำ ติดต่อสื่อสารได้ง่าย มีฐานข้อมูลลูกค้าสามารถโฆษณาประชาสัมพันธ์ขายบ้านได้หลากหลายช่องทางมี ทักษะในการพูดที่ดี มีบริการครบวงจรจัดการทุกขั้นตอนได้

อัตราและเงื่อนไขค่านายหน้ารับฝากขายบ้าน

โดยทั่วไปแล้วอัตราค่านายหน้าอสังหาริมทรัพย์รับฝากขายบ้าน มาตรฐาน ตามธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไปในประเทศไทยจะคิดค่านายหน้า 3% ของราคาขาย โดยต้องจ่ายเมื่อมีการโอนกรรมสิทธ์ สำหรับการรับฝากขายกับนายหน้าที่เป็นทางการ เช่นบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มีชื่อเสียง และเป็นรายใหญ่ๆ จะมีเงื่อนไขปลีกย่อยในการคิดค่านายหน้าเพิ่มขึ้นด้วย

ในสัญญามาตรฐานรับฝากขายบ้านที่ใช้กัน ก็คือกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมกรณีนายหน้าสามารถหาผู้ซื้อให้เข้ามาทำสัญญาซื้อได้ภายใน 3 เดือน นับแต่วันทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทน ผู้ขายจะต้องจ่ายค่าบำเหน็จหรือค่านายหน้าให้แก่ตัวแทนในอัตรา 4% ของราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ขายได้ โดยคิดอัตราขั้นต่ำ 40,000 บาท ในกรณีที่อสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อขายราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาท

อัตราปกติของค่านายหน้ารับฝากขายบ้าน

แต่หากผู้จะซื้อเข้าทำสัญญาภายหลัง 3 เดือนไปแล้ว ค่านายหน้าที่ต้องจ่ายให้กับตัวแทนรับฝากขายบ้าน จะจ่ายในอัตราปกติคือ 3% ของราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ขายได้ ขั้นต่ำ 30,000 บาทแทน ซึ่งค่านายหน้านี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ผู้จะขายจะต้องชำระให้เสร็จสิ้นภายในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ โดยทำเป็นแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนามบริษัทตัวแทนที่ปรากฏในสัญญา

และในกรณีของการเป็นนายหน้าหาผู้เช่า เมื่อนายหน้าติดต่อหาผู้เช่าให้ได้แล้ว จะต้องจ่ายค่าบำเหน็จหรือค่านายหน้าให้กับตัวแทนในอัตรา ค่าเช่า 1 เดือน ต่อสัญญาเช่า 1 ปี ค่าเช่า 1.5 เดือนต่อสัญญาเช่า 2 ปี และ 2 เดือนต่อสัญญาเช่า 3 ปี โดยจะต้องชำระให้ในทันทีที่ทำสัญญาเช่า ซึ่งค่านายหน้าของบริษัทนายหน้ารับฝากขายบ้านจะสอดคล้องกับอัตราค่านายหน้าในต่างประเทศ ขึ้นอยู่กับประเภทอสังหาริมทรัพย์ว่าขายได้ง่ายหรือยากมากน้อยเพียงใด ส่วนค่านายหน้าสัญญาเช่าก็อยู่ในอัตราใกล้เคียงกัน